Algemene voorwaarden


  Deze algemene voorwaarden bestaan uit vier delen:
  A. Inleiding
  In de inleiding worden gegevens vermeld omtrent de identiteit e.d. van de ondernemer, zijnde P-Pol B.V. als de gebruiker van deze algemene voorwaarden, en hebben de definitiebepalingen een plaats.
  B. Algemeen deel
  Het algemeen deel van deze algemene voorwaarden is van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van P-Pol B.V. alsmede op alle overeenkomsten tussen P-Pol B.V. en een opdrachtgever van P-Pol B.V.
  C. Bijzonder deel overeenkomsten op afstand
  Het bijzonder deel overeenkomsten op afstand van deze algemene voorwaarden is, naast het algemeen deel van deze algemene voorwaarden, van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van P-Pol B.V. aan consumenten en op alle overeenkomsten op afstand tussen P-Pol B.V. en een consument.
  D. Bijzonder deel overeenkomsten anders dan de overeenkomst op afstand
  Het bijzonder deel overeenkomsten anders dan de overeenkomst op afstand van deze algemene voorwaarden is, naast het algemeen deel van deze algemene voorwaarden, van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van P-Pol B.V. betreffende overeenkomsten anders dan de overeenkomst op afstand alsmede op alle overeenkomsten anders dan de overeenkomst op afstand tussen P-Pol B.V. en een opdrachtgever van P-Pol B.V.

  A. Inleiding

  Artikel 1  Identiteit van de ondernemer
  P-Pol B.V. (de ondernemer tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden) handelt onder de volgende handelsnamen: P-Pol B.V., P-Pol, Pepollen, WilsbeschikkingOnline, RentmeesterOnline, MijnlaatstewensOnline, NalatenschapOnline, Zowilikhetgeregeldhebben, Draaiboek-online, DraaiboekenOnline, Draaiboekensite, Draaiboeksite, CodicilOnline, DonorcodicilOnline, P-PolOnline, Draaiboekenservice.
  Vestigingsadres (tevens postadres): Industrieweg 37, 4181 CA Waardenburg (NL)
  E-mailadres: office@wilsbeschikkingonline.nl
  Websites: www.wilsbeschikkingonline.nl en www.zowilikhetgeregeldhebben.nl
  Telefoonnummer: 0418-763490
  KvK-nummer: 17208472
  Btw-nummer: NL818172708B01

  Artikel 2  Definities
  In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  a. P-Pol: P-Pol B.V. of één van de aan haar gelieerde ondernemingen als de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
  b. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon (al dan niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf) dan wel rechtspersoon die P-Pol opdracht geeft tot het verlenen van diensten, waaronder begrepen, doch daartoe niet beperkt, de registratie van gegevens en de levering van waardebonnen voor de registratie van gegevens, dan wel daarvoor een offerte vraagt.
  c. Algemene voorwaarden: het onderhavige document.
  d. Dienst(en), dienstverlening, verlenen van diensten: de (mogelijkheid tot) vastlegging c.q. registratie van gegevens omtrent de laatste wil zoals omschreven op de website van P-Pol, daaronder begrepen waardebonnen die daartoe een recht verschaffen, alsmede werkzaamheden die hiermee verband houden.
  e. Overeenkomst: de tussen P-Pol en opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst tot het verlenen van diensten.
  f. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met P-Pol.
  g. Overeenkomst op afstand: de overeenkomst die tussen P-Pol en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor dienstverlening op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van P-Pol en consument en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
  h. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
  i. Bedenktijd: de periode waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
  j. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat de consument en P-Pol fysiek in elkaars nabijheid zijn, zoals per internet.
  k. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel dat de consument of P-Pol in staat stelt om informatie die aan hem/haar persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde weergave van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
  l. Websites: www.wilsbeschikkingonline.nl en www.zowilikhetgeregeldhebben.nl.

  B. Algemeen deel

  Artikel 3  Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden
  3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen/offertes van P-Pol en op alle overeenkomsten tussen P-Pol en opdrachtgever.
  3.2 Indien deze algemene voorwaarden op een overeenkomst van toepassing zijn, gelden zij eveneens voor alle uit die overeenkomst voortvloeiende overeenkomsten.
  3.3 De opdrachtgever die eenmaal op deze algemene voorwaarden is gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op eventuele latere overeenkomsten, tenzij daarvan alsdan uitdrukkelijk wordt afgeweken.
  3.4 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden of aanvullingen hierop zijn slechts bindend voor P-Pol indien schriftelijk, daaronder begrepen per e-mail, tussen partijen overeengekomen.
  3.5 Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomst nietig is of anderszins onverbindend is dan wel geen gelding heeft, blijven deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomst voor het overige van kracht. In geval van een nietige of een onverbindend verklaarde c.q. ongeldige bepaling worden partijen geacht in plaats daarvan een beding te zijn overeengekomen waarvan de strekking zo veel mogelijk overeenstemt met de oorspronkelijke bepaling.
  3.6 Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgevers van P-Pol wordt uitgesloten voor zover in strijd met de algemene voorwaarden van P-Pol.
  3.7 In geval van strijd tussen bepalingen uit het algemeen deel van deze algemene voorwaarden en een bijzonder deel van deze algemene voorwaarden, prevaleren de laatstgenoemde.

  Artikel 4  Gegevensverstrekking
  4.1 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens welke P-Pol nodig heeft voor het adequaat uitvoeren van de overeenkomst in de gewenste vorm in het bezit komen van P-Pol.
  4.2 P-Pol heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.
  4.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat de in het eerste lid bedoelde gegevens juist en volledig zijn en vrijwaart P-Pol voor alle gevolgen die voortvloeien uit het niet juist en niet volledig zijn van de gegevens.

  Artikel 5  Verplichtingen van P-Pol
  5.1 P-Pol zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de verlening van diensten.
  5.2 P-Pol staat er voor in dat de diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan redelijke eisen van bruikbaarheid en/of deugdelijkheid alsmede aan de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en overheidsvoorschriften.
  5.3 P-Pol zal zich inspannen om een ononderbroken beschikbaarheid van haar systemen en netwerken te realiseren, en om toegang tot door en/of voor P-Pol ten behoeve van opdrachtgevers opgeslagen data te realiseren, maar biedt hiervoor geen garanties.
  5.4 P-Pol stelt geen back-ups ter beschikking aan de opdrachtgever.
  5.5 P-Pol zal zich inspannen om de door haar gebruikte software up-to-date te houden.

  Artikel 6  Aansprakelijkheid
  6.1 De opdrachtgever is nadrukkelijk zelf aansprakelijk voor het gebruik door opdrachtgever en het gebruik door een door opdrachtgever aangestelde gemachtigde van de door P-Pol aangeboden diensten en voor alle schade die de opdrachtgever in verband daarmee lijdt of kan lijden.
  6.2 De opdrachtgever is zelf aansprakelijk voor het gebruik (en eventueel misbruik) van de door P-Pol aan de opdrachtgever toegekende gebruikersnamen, wachtwoorden, (activerings)codes e.d., ook in het geval sprake is van een door opdrachtgever aangestelde gemachtigde.
  6.3 Aansprakelijkheid van P-Pol voor door de opdrachtgever geleden indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst/omzet, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie etc., is uitgesloten.
  6.4 Buiten de in artikel 6.5 van deze algemene voorwaarden genoemde gevallen rust op P-Pol geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding is gebaseerd.
  6.5 De aansprakelijkheid van P-Pol voor directe schade geleden door de opdrachtgever als gevolg van een aan P-Pol toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen, dan wel door een onrechtmatig handelen van P-Pol, haar werknemers of door haar ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen, beperkt tot maximaal een bedrag dat gelijk is aan het totaal van de door de opdrachtgever voor geleverde diensten aan P-Pol betaalde bedragen. In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan € 250,- (zegge: tweehonderd en vijftig euro).
  6.6 Schade waarvoor P-Pol op grond van deze algemene voorwaarden aansprakelijk kan worden gehouden, dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan, schriftelijk, daaronder mede begrepen per e-mail, aan P-Pol te zijn gemeld, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding komt te vervallen.
  6.7 P-Pol is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de opdrachtgever die is veroorzaakt door derden, die al dan niet gebruik maken van de diensten van P-Pol.
  6.8 De opdrachtgever vrijwaart P-Pol tegen alle aanspraken van derden ter zake van schade die derden lijden als gevolg van het gebruik door de opdrachtgever van de diensten van P-Pol en het internet.
  6.9 De opdrachtgever is en blijft zelf verantwoordelijk voor het actueel houden van persoonlijke gegevens betreffende de dienstverlening van P-Pol, ook in het geval sprake is van een door opdrachtgever aangestelde gemachtigde.

  Artikel 7  Storingen en overmacht
  7.1 P-Pol heeft het recht om haar systemen, inclusief de website, of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. P-Pol zal zich inspannen om opdrachtgever tijdig op de hoogte te stellen van een geplande buitengebruikstelling. P-Pol is echter nooit aansprakelijk voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.
  7.2 P-Pol heeft het recht om haar systemen, inclusief de websites, of gedeelten daarvan van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om eventuele fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal P-Pol zich inspannen om de opdrachtgever daarvan op de hoogte te stellen. P-Pol is echter nooit aansprakelijk voor schade in verband met een zodanige aanpassing.
  7.3 In geval van overmacht kan opdrachtgever P-Pol nimmer op haar verplichtingen aanspreken.
  7.4 Als overmacht zullen onder meer gelden: oorlog(sgevaar), oproer, rellen, molest, brand, waterschade, staking, natuurrampen, overheidsmaatregelen, defecten aan apparatuur, storing in levering van energie, storingen in communicatieve verbindingen inclusief internetverbindingen c.q. telecommunicatieverbindingen alsmede iedere omstandigheid waardoor het voor P-Pol redelijkerwijs gesproken onmogelijk is om de overeenkomst op normale wijze na te komen.
  7.5 P-Pol is nimmer aansprakelijk voor schade, direct of indirect, als gevolg van overmacht.
  7.6 Indien als gevolg van overmacht P-Pol langer dan een maand niet aan haar verplichtingen kan voldoen, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden. De opdrachtgever is in dat geval gehouden tot vergoeding van de inmiddels door P-Pol gemaakte kosten c.q. vergoeding van het inmiddels door P-Pol uitgevoerde deel van de overeenkomst.

  Artikel 8  Intellectuele eigendom e.d.
  8.1 P-Pol behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving, meer in het bijzonder, doch daartoe niet beperkt, met betrekking tot de draaiboeken van P-Pol en de informatie op de websites van P-Pol.
  8.2 De opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de overeenkomst.
  8.3 Zonder schriftelijke toestemming van P-Pol is het de opdrachtgever verboden door P-Pol verstrekte gebruikersnamen, wachtwoorden (activerings)codes e.d. aan derden over te dragen dan wel aan derden bekend te maken.

  Artikel 9  Geheimhouding
  P-Pol zal geen kennis nemen van data die opdrachtgever opslaat via de systemen van P-Pol, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de overeenkomst dan wel P-Pol daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal P-Pol zich inspannen de kennisname van de data zoveel mogelijk te beperken, althans voor zover dit binnen haar macht ligt.

  Artikel 10  Klachtenregeling
  10.1 P-Pol beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht conform deze klachtenprocedure.
  10.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen bekwame tijd na het ontstaan van de klacht, volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend bij P-Pol.
  10.3 P-Pol zal ingediende klachten zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen een termijn van 14 dagen na de datum van ontvangst, behandelen en beantwoorden. Indien een klacht naar het oordeel van P-Pol een langere verwerkingstijd vraagt, wordt dit door P-Pol binnen 14 dagen na de datum van ontvangst aan de opdrachtgever meegedeeld met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de opdrachtgever een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

  Artikel 11  Toepasselijk recht
  Op alle overeenkomsten tussen P-Pol en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

  Artikel 12  Geschillen en forumkeuze
  12.1 Verschillen van mening tussen de opdrachtgever en P-Pol zullen zoveel mogelijk langs minnelijke weg worden opgelost.
  12.2 Indien een verschil van mening niet langs minnelijke weg wordt opgelost, wordt geacht een geschil te bestaan.
  12.3 Alle geschillen, daaronder begrepen die welke door slechts één der partijen als zodanig worden beschouwd, welke tussen de opdrachtgever en P-Pol mochten ontstaan in verband met de overeenkomst, zullen worden beslecht door de burgerlijke rechter (de kantonrechter daaronder begrepen indien deze bevoegd is) in het arrondissement waar P-Pol is gevestigd. De opdrachtgever heeft vanaf het moment dat P-Pol zich schriftelijk op dit beding heeft beroepen een maand de gelegenheid om voor de beslechting van het geschil de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

  C. Bijzonder deel overeenkomsten op afstand

  Artikel 13  Het aanbod  
  13.1 Indien een aanbod van P-Pol een beperkte geldigheidsduur heeft dan wel onder voorwaarden geschiedt, zal P-Pol dit nadrukkelijk in het aanbod vermelden.
  13.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.
  13.3 Ieder aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Van belang zijn daarbij onder andere:
  – de totale prijs (per factureringsperiode) met inbegrip van alle belastingen van de dienst;
  – de kosten van levering indien van toepassing;
  – de wijze waarop de overeenkomst op afstand tot stand zal komen en hoe de consument deze tot stand kan laten komen;
  – de wijze van betaling en uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  – de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst op afstand van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan raken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
  – de minimale duur van de overeenkomst op afstand;
  – het van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  – de termijn voor aanvaarding van het aanbod dan wel de periode voor het gestand doen van de prijs.

  Artikel 14  De overeenkomst op afstand
  14.1 De overeenkomst op afstand komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
  14.2 Alvorens de overeenkomst op afstand wordt gesloten, stelt P-Pol de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar. P-Pol stelt de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
  14.3 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt P-Pol direct langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door P-Pol is bevestigd, kan de consument de overeenkomst op afstand ontbinden.
  14.4 P-Pol treft passende en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data voor het geval de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard. P-Pol zal passende veiligheidsmaatregelen treffen indien de consument elektronisch kan betalen en dienaangaande zorg dragen voor een veilige webomgeving.
  14.5 P-Pol zal uiterlijk bij de levering van de dienst de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  – het bezoekadres van P-Pol waar de consument met zijn klachten terecht kan;
  – de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken;
  – de totale prijs (per factureringsperiode) met inbegrip van alle belastingen van de dienst;
  – de wijze van betaling en de uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  – het modelformulier voor herroeping.
  14.6 P-Pol zal de consument na betaling van de overeengekomen diensten en na het verstrijken van de bedenktijd de benodigde gegevens, zoals inlognaam en wachtwoord, toesturen.
  14.7 De overeenkomst op afstand wordt eerstens aangegaan voor een periode die duurt van de dag waarop P-Pol de onder artikel 14.6 van deze algemene voorwaarden bedoelde gegevens aan de consument heeft toegestuurd tot en met 31 december van het jaar waarin de eerste overeenkomst op afstand wordt gesloten. Voor afloop van deze periode zal P-Pol een nieuw aanbod aan de consument doen voor een overeenkomst voor de duur van een jaar en zo telkens weer.

  Artikel 15  De prijs
  15.1 Alle prijzen van aangeboden en overeengekomen diensten zijn inclusief omzetbelasting. In het aanbod kan geen sprake zijn van verborgen extra kosten zoals belastingen of verzendkosten. Indien deze kosten van toepassing zijn, dienen deze uitdrukkelijk in het aanbod te worden vermeld.
  15.2 Prijzen van aangeboden diensten worden niet verhoogd gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in Btw-tarieven.
  15.3 P-Pol is gerechtigd tot periodieke verhoging van de prijs voor haar diensten. De consument is in dat geval altijd gerechtigd tot ontbinding c.q. opzegging van de overeenkomst op afstand met ingang van de datum waarop de prijs door P-Pol wordt verhoogd. P-Pol zal een prijsverhoging altijd minimaal twee maanden van te voren aankondigen via haar websites of per e-mail.

  Artikel 16  De betaling
  16.1 Het door de consument verschuldigde bedrag voor de door P-Pol te leveren diensten dient, zonder enige korting, opschorting of verrekening, te worden voldaan bij vooruitbetaling door middel van één van de door P-Pol aangeboden betalingsmogelijkheden.
  16.2. Eventuele onjuistheden in de verstrekte of vermelde betaalgegevens dienen onmiddellijk door de consument aan P-Pol te worden meegedeeld.
  16.3 Indien de consument zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van een overeenkomst op afstand niet nakomt, is de consument de door P-Pol in verband daarmee te maken buitengerechtelijke incassokosten aan P-Pol verschuldigd.

  Artikel 17  Herroepingsrecht
  17.1 De consument heeft gedurende een bedenktijd van 14 dagen, ingaande op de dag die volgt op het aangaan van de overeenkomst op afstand, het recht de overeenkomst op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden.
  17.2 De consument zal de door P-Pol bij het aanbod en/of de bij levering van de dienst ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht opvolgen.
  17.3 Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, dient hij dit binnen de bedenktijd van 14 dagen te doen, zoals omschreven in artikel 17.1 van deze algemene voorwaarden, door middel van het modelformulier voor herroeping of door middel van een andere daartoe strekkende ondubbelzinnige verklaring aan P-Pol.
  17.4 P-Pol zal onverwijld na ontvangst van het herroepingsformulier een ontvangstbevestiging daarvan op een duurzame gegevensdrager aan de consument toezenden.
  17.5 Als de consument gebruik maakt van het herroepingsrecht, zijn daar geen kosten aan verbonden.
  17.6 Indien en voor zover de consument een bedrag aan P-Pol heeft betaald en gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal P-Pol dit bedrag onverwijld, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de dag van ontvangst van de verklaring tot ontbinding, terugbetalen met gebruikmaking van hetzelfde betaalmiddel als door de consument voor de betaling is gebruikt. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
  17.7 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
  17.8 Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument P-Pol een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door P-Pol is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met volledige nakoming van de verbintenis.

  Artikel 18  Privacyregeling
  18.1 P-Pol zal alleen die persoonsgegevens verzamelen welke noodzakelijk zijn om haar dienstverlening aan de consument te onderhouden en te verbeteren. Dit is verder uitgewerkt in de Privacyverklaring van P-Pol welke op de website van P-Pol in te zien en te downloaden is.
  18.2 P-Pol verwerkt de persoonsgegevens met inachtneming van de geldende privacywetgeving.

  D. Bijzonder deel overeenkomsten anders dan de overeenkomst op afstand

  Artikel 19  Aanbiedingen, offertes, totstandkoming en wijziging van overeenkomsten
  19.1 Algemene aanbiedingen van P-Pol zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
  19.2 Offertes hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders in de offerte is aangegeven.
  19.3 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
  19.4 Overeenkomsten komen tot stand door opdracht van opdrachtgever aan P-Pol tot het verlenen van diensten, gevolgd door acceptatie daarvan door P-Pol, al dan niet op basis van een door P-Pol verstrekte offerte. De acceptatie door P-Pol kan ook stilzwijgend geschieden.
  19.5 Wijzigingen in een overeenkomst zijn voor P-Pol eerst bindend indien deze door P-Pol schriftelijk, daaronder mede begrepen per e-mail, zijn bevestigd. De opdrachtgever kan op het ontbreken van een dergelijke bevestiging geen beroep doen in zijn voordeel.

  Artikel 20  Prijzen, betaling en levering
  20.1 De door P-Pol gehanteerde prijzen zijn inclusief omzetbelasting en eventuele andere heffingen, tenzij anders aangegeven.
  20.2 De opdrachtgever dient de verschuldigde bedragen, zonder enige korting, opschorting of verrekening, te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen.
  20.3 Eventuele reclames dienen binnen zeven dagen na factuurdatum schriftelijk, daaronder mede begrepen per e-mail, bij P-Pol ingediend te worden.
  20.4 Indien de opdrachtgever de ingevolge de overeenkomst verschuldigde bedragen niet tijdig verricht en de vertraging niet het gevolg is van een omstandigheid waarvoor P-Pol verantwoordelijk is, heeft, met ingang van de dag waarop de betaling uiterlijk had moeten geschieden, P-Pol aanspraak op vergoeding van rente tegen het wettelijk rentepercentage met vijf verhoogd.
  20.5 De door P-Pol in verband met te late betaling van een factuur c.q. geleverde dienst(en) gemaakte buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van de opdrachtgever. Dat geldt ook voor alle aan een gerechtelijke procedure verbonden kosten, ook voor zover deze een proceskostenveroordeling te boven gaan, waaronder in voorkomend geval begrepen de kosten van een eventuele faillissementsaanvraag.
  20.6 Door P-Pol opgegeven levertijden worden geacht bij benadering te zijn opgegeven en kunnen nimmer als fatale termijn gelden, tenzij dit nadrukkelijk is overeengekomen. P-Pol is eerst in verzuim nadat de opdrachtgever haar schriftelijk in gebreke heeft gesteld met inachtneming van een redelijke termijn voor nakoming en nakoming binnen deze termijn uitblijft.

  Deze algemene voorwaarden zijn op november 2016 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17208472.

  Scroll to Top

  © 2023 Wilsbeschikkingonline